Dokumentuak

2021eko aurrekontua: behin betiko onarpena

2021eko aurrekontua: behin betiko onarpena

2021eko ekitaldiari dagokion aurrekontu orokorra jendaurre-an erakusgai egoteko arauzko epea igaro eta inolako erreklama-ziorik aurkeztu ez denez, aurrekontu hori behin betiko onartu da. Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuak arautzen dituen abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak 15.3artikuluan ezarritakoa betez, aurrekontua kapituluka laburtuta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu da. GAO, 2021-02-09, 25.zk.