Iragarkiak

2022ko behin betiko aurrekontuak

2022ko behin betiko aurrekontuak

2022ko behin betiko aurrekontuak CUERPO: 2022ko ekitaldiari dagokion aurrekontu orokorra jendaurrean erakusgai egoteko arauzko epea igaro eta inolako erreklamaziorik aurkeztu ez denez, aurrekontu hori behin betiko onartu da. Gipuzkoa ko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuak arautzen dituen abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak 15.3 artikuluan ezarritakoa betez, aurrekontua kapituluka laburtuta Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen da.

GAO, 2022-02-17, 32. zenbakia