Iragarkiak

2023ko behin betiko aurrekontuak

2023ko behin betiko aurrekontuak

2023ko ekitaldiari dagokion aurrekontu orokorra jendaurrean erakusgai egoteko arauzko epea igaro eta inolako erreklamazioarik aurkeztu ez denez, aurrekontu hori behin betiko onartu da. Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuak arautzen dituen abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak 15.3 artikuluan ezarritakoa betez, aurrekontua kapituluka laburtuta Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen da. GAO 2023-02-15, 31. zk.